De voorwaarden in het Contract

Op alle therapie en andere vormen van begeleiding bij Wijnberg & Wijnberg Psychologen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De praktijk heeft geen secretariaat.  Het kan daarom voorkomen dat de telefoon de sessie ondebreekt voor het maken van afspraken met (nieuwe) klanten.  Dit gebeurt slechts sporadisch en kort.
  2. Zolang afspraken lopen is het de bedoeling dat u, als client, een reactie schrijft op de sessie de u heeft gehad.  Hierin kunt u zeggen of u verder geholpen bent, of juist niet, en wat u de volgende keer wilt bespreken.  De brief kan in email-vorm naar J.Wijnberg@home.nl of naar info@psycholoogwijnberg.nl  Het sturen van een gewone brief kan natuurlijk ook. Bewaar deze verslagen zorgvuldig: het kan zijn dat andere instanties dit later nodig hebben als verslag van uw behandeling. (Download een voorbeeld refelctieverslag)
  3. Na elke sessie wordt gelijk afgerekend.  Hiervoor ontvangt u desgevraagd een betalingsbewijs. Pas bij afsluiting van de therapie krijgt u een declaratienota die kan worden opgestuurd naar uw verzekeringsmaatschappij.
  4. Als u dat wilt, dan kan een therapie-sessie worden opgenomen op audio.  Laat dit weten aan uw behandelaar.
  5. Alles wat u bespreekt met uw therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang).
  6. Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dientaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting.  Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden,  uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
  7. De therapeut is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht voor is gegeven.
  8. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
  9. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw behandelaar. 
  10. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd.  Anders moet u het consult gewoon betalen.  Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstamdigeheden.